FAQ Tinnituszorg/ tinnitusimplantaat, Maastricht UMC+

  • Voor antwoord op deze vraag verwijzen wij u naar: Deep Brain Stimulation (DBS) | Hersen+Zenuw Centrum (mumc.nl)

  • Het toepassen van DBS (Deep Brain Stimulation) bij tinnitus is een wetenschappelijk onderzoek. Het is dus nog niet beschikbaar als onderdeel van standaard klinische zorg. Op basis van eerder onderzoek hebben wij duidelijke aanwijzingen dat DBS een geschikte behandeling voor tinnitus zou kunnen zijn . De elektroden zullen daarvoor in de thalamus geplaatst worden, een specifiek gebied in de hersenen. Op dit moment is dit nog niet eerder bij mensen toegepast. Met deze eerste studie van 6 proefpersonen willen we onderzoeken of de procedure veilig toegepast kan worden en werkzaam is. Pas in een volgende stap zal een grotere studie worden verricht

  • Nee, zeker niet. We vinden het belangrijk dat u, voordat we ook maar overwegen een DBS te plaatsen, eerst goede multidisciplinaire zorg ontvangen heeft om uw tinnitusklachten te verminderen. Deelname aan de studie zal in eerste instantie zijn voor patiënten met een ernstige vorm van tinnitus. Daarnaast zijn er verschillende andere strenge criteria waaraan iemand moet voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie. Een van de criteria is dat een patiënt een multidisciplinaire behandeltraject heeft doorlopen in een tinnitus zorgteam zoals in Maastricht, Eindhoven of Hoensbroek (gebaseerd op cognitieve gedragstherapie). Het onderzoeksteam beslist of iemand geschikt is voor deelname.

  • U kunt zich niet aanmelden voor het onderzoek. We vinden het belangrijk dat u, voordat we ook maar overwegen een DBS te plaatsen, eerst goede multidisciplinaire zorg ontvangen heeft om uw tinnitus te verminderen. Alleen de behandelaars van het tinnitusteam in het Maastricht UMC+ (KNO-arts, audioloog, psycholoog) kunnen daarom een patiënt informeren en als kandidaat patiënt voorstellen aan de onderzoeksgroep. Wilt u binnen ons team gezien worden voor uw tinnitusklachten, laat u zich dan verwijzen naar ons tinnitusteam door uw huisarts of medisch specialist. U doorloopt dan eerst het reguliere zorgtraject. Deelname aan de studie is hierna niet vanzelfsprekend.

  • Werving van patiënten zal in de loop van 2019 starten.

  • De eerste onderzoeksresultaten worden over 4 tot 5 jaar verwacht.

  • Een bewezen effectieve behandeling is cognitieve gedragstherapie welke op dit moment alleen wordt aangeboden in het Maastricht UMC+, Adelante Hoensbroek en Libra Eindhoven. Ook geluidsverrijking (TRT) en specifieke psychologische of psychiatrische behandelingen zijn soms effectief tegen tinnitusklachten. Daarnaast kan een multidisciplinair tinnitusteam op individueel niveau kijken of andere behandelingen geschikt zijn zoals hoorapparaten of ooroperaties.

  • Vier keer per jaar organiseren we informatie-bijeenkomsten over tinnitus, vaak in samenwerking met patiëntenvereniging NVVS. Bij acute problemen kunt u zich wenden tot het landelijke tinnitus-loket.

    Meer informatie op onze website 

Sluit de enquête