Tijdelijkheid

Het is een gegeven dat mensen in de loop van de tijd kunnen veranderen. De uitkomsten van psychodiagnostisch onderzoek kunnen over langere tijd dan ook geleidelijk hun waarde geheel of gedeeltelijk verliezen. Rapporten van psychodiagnostisch onderzoek blijven in de regel één à twee jaar geldig. Daarna kan het soms zinvol zijn opnieuw te testen.

Vertrouwelijke informatie

De medisch psycholoog en degenen die onder zijn of haar verantwoordelijkheid vallen, hebben beroepsgeheim. Het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek wordt alleen verstrekt aan anderen na vooroverleg met u én met uw schriftelijke toestemming.

Kwaliteitsbewaking

Als er onduidelijkheid of ontevredenheid is, kunt u dit met de medisch psycholoog bespreken. Mocht dat niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het MUMC+. Het onderzoeksverslag mag verder alleen gebruikt worden voor beantwoording van de vraagstelling waarvoor u bent verwezen. Uiteraard vinden alle psychodiagnostische onderzoeken plaats binnen de kaders van de wet BIG (Beroepen in de Gezondheidszorg.

Sluit de enquête